Algemene voorwaarden levering diepvries sperma-rietjes

Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Media Primair terzake de dosisverkoop van hengsten diepvriessperma-rietjes en op elke tot stand gekomen koopovereenkomst tussen Media Primair en een koper van diepvries sperma-rietjes.
2. Toepasselijkheid van eventuele algemene of specifieke voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Afwijkingen van deze bepalingen is alleen mogelijk indien en voor zover Media Primair dit schriftelijk heeft meegedeeld dan wel bevestigd.

Specifiek
Er gelden speciale voorwaarden voor ICSI-behandeling van eicel met bevroren sperma van alle hengsten *). Voor meer informatie dient contact te worden opgenomen met Media Primair.

*) Krem is uitsluitend beschikbaar voor merries met een onverdund gen en zijn sperma is niet beschikbaar voor ICSI en Embryo Transplantatie.

Inleiding
Door het bestellen en kopen van diepvries sperma-rietjes verklaart de koper kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op zowel diepgevroren sperma als een andere bevruchting door embryotransfer, OVUM of ICSI.

Facturatie, verpakking en betaling/levering
Facturatie:
De bestelde diepvries sperma-rietjes worden na bestelling gefactureerd inclusief de bijkomende kosten van het verzendklaar maken en verzending. Eventuele kosten voor het afgeven van gezondheidscertificaten voor niet in Nederland geïnsemineerde merries zijn voor rekening van de koper. De prijzen zijn exclusief BTW.

Verpakking
De diepvries sperma-rietjes worden geleverd in een daarvoor geschikte transportcontainer die eigendom blijft van Media Primair. Deze container dient binnen 7 kalenderdagen geretourneerd te worden voor rekening van de koper. Vanaf de achtste kalenderdag wordt een huur gerekend van € 25, – per dag per container. Deze huurpenningen blijven verschuldigd tot de uiteindelijke teruggave van de container. De retourdatum is altijd de dag waarop de container door Media Primair retour ontvangen wordt.

Betaling/levering:
De levering van de bestelde diepvries sperma-rietjes vindt plaats na de betaling van de factuur door koper. Indien de diepvries sperma-rietjes (tijdelijk) niet leverbaar zijn, zal Media Primair koper hierover zo spoedig mogelijk informeren. Koper kan geen rechten ontlenen aan het aanbod van niet voorradige diepvries sperma-rietjes. Media Primair sluit een mogelijk herroepingsrecht van koper die als consument kan worden aangeduid uit, gelet op de mogelijke bederfbaarheid van de bestelde diepvries sperma-rietjes

Aansprakelijkheid
Media Primair geeft geen garantie af over de bevruchting en wijst alle aansprakelijkheid over het gebruik van de diepvries sperma-rietjes, het semineren of andere bevruchtingsmethode van de hand. Kennelijke vergissingen en kennelijke fouten binden Media Primair niet.

Overige voorwaarden
Bij niet-betaling van een factuur wordt het factuurbedrag verhoogd met de kosten van dagvaarding en boeterente, alsmede met eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten.

Pogingen tot fraude door de koper worden bestraft met een onvoorwaardelijke boete van € 2500, – per poging.

Toepasselijk recht
Op de overeenkomst tussen Media Primair en koper is het Nederlands recht van toepassing. Indien geschillen niet door minnelijk overleg kunnen worden opgelost, zal het verschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van Media Primair. Alle (buiten)-gerechtelijke kosten komen voor rekening van de koper.

Barneveld,
1 maart 2021